طراحی سایت سازمان بازنشستگی کشور

سازمان بازنشستگی کشور با هدف ايجاد سيستم خودکفا بر اساس مطالعات علمي و تمهيد نظام مناسب جهت پرداخت حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران در جهت پرداخت و انجام تعهدات و اخذ درآمدها ، بهره برداري اقتصادي و اطمينان بخش از موجودي صندوق از طريق سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني مفيد و ارائه پيشنهادهاي کارشناسي جهت تصويب مراجع ذيصلاح بمنظور ارتقاء وضع معيشتي بازنشستگان و وظيفه بگيران تاسیس شد.

در این راستا شرکت طراحی وب سایت همیاران با بهره گيري از روشهاي نوين طراحي و بهره برداري از سيستمها و تجهيزات پيشرفته سخت افزاری ، وب سایتی کامل و کاربردی جهت رفاه بازنشستگان عزیز کشور طراحی و راه اندازی نمود.