آموزش php بخش یازدهم : عملگرها در php

در قسمت های قبلی نحوه مقدار دهی به متغییرها را یاد گرفتیم و همچنین نحوه تغییر data type متغیر ها رو فرا گرفتیم.

یکی از ویژگی های بارز هر زبان برنامه نویسی، قابلیت اعمال عملیاتهای ریاضی می باشد. عملگرها سمبول هایی هستند که به وسیله اون می تونیم با استفاده از چند مقدار ، مقدار جدیدي رو تولید کنیم. یک عملگر به عنوان مثال همون + است. 3+4 = 7 در اینجا ما از عملگر جمع (+) استفاده کردیم تا با استفاده از دو مقدار 3 و 4 مقدار جدید 7 را تولید کنیم. عملگر مقدار ده یا همون ( = ) که نتیجه عملیات ریاضی را محاسبه می کند، مقدار سمت راست خودش رو توي متغیر سمت چپ می ریزه. PHP Code: print ( $name = “matt” ); دستور بالا کلمه matt رو چاپ می کند و همچنین متغیر name رو مساوي matt قرار می دهد.

عملگرهاي جبری (ریاضات) در PHP طبق جدول زیر می باشند.

php11-1

php11-2

عملگر پیوند دهنده یا همان ( . ) :

این عملگر وظیفه پیوند دادن متغیر هاي متنی رو دارد.

بعنوان مثال :

<?php

echo “hello”.” world”;

?>

خروجی دستور بالا به این شکل می باشد :

hello world

عملگرهای دیگری در php وجود دارد که براي مقدار دهی کاربرد دارند.

به عنوان مثال:  =+ عملگری است که با استفاده از اون متغیر با خودش جمع می شود.

$x = 4;

$x += 4;  // $x now equals 8

همچنین =- و =/ نیز می توان استفاده نمود.

$x = 4;

$x -= 4; // $x now equals 1

عملگرهاي مقایسه اي: عملگرهاي مقایسه اي بر روي متغیرها اعمال می شود و مقایسه می کند که در صورت درست بودن آن محاسبات True و در صورت غلط بودن False بر می گرداند.

به عنوان مثال :

$x < 5

اگر مقدار x مثلا 3 باشد این عملگر True برمی گرداند.

مثلا == مقدار سمت راست و سمت چپ رو چک می کند. اگه مثلا ما x رو 4 قرار داده باشیم.

$x == 5

مقدار False بر می گرداند.

=! چک می کند که مقدار سمت راست و چپ برابر نباشند و اگر x هر مقداری غیر از 5 باشد :

$x =! 5

True برمی گرداند.

===  چک می کند که مقدار چپ و راست برابر باشند و همچنین نوع دیتا آنها Data type آنها یکی باشد.

علامت بزرگتر و کوچکتر و بزرگتر مساوي و کوچکتر مساوي نیز به همین صورت می باشد.

عملگرهاي منطقی :

عملگرهای منطقی مانند :  and، or، xor، &&، ||، !، بین دو متغیر قرارمی‌گیرند و شرایط درست یا نادرست بودن آن متغیرها را در PHP مشخص می‌کنند.

از نظر الویت اجرای عملگرهای منطقی ، عملگرهای && و || در اولویت بالاتری هستند. جدول زیر خروجی این متغیرها را در صورت قرار گرفتن عملگرهای پی اچ پی بین آن‌ها بیان می‌کند.

php11-3

 اولین عملگر منطقی or می باشد. دیگر نشانه این عملگر || است.

true || false

نتیجه کد بالا true است. به این دلیل که حداقل یک طرف true است.

&&  تنها زمانی True برمی گرداند که هر دو طرف True باشند.

( $x > 3 ) && ( $x < 12 )

هنگامی مقدار True برمی گرداند که x بزرگتر از 3 و کوچکتر از 12 باشد.

در جدول بالا قسمت Bold شده تنها عملگري است که کمی جالب است.

عملگر ++ و  —

عملگر ++ یک واحد به مقدار درون متغیر اضافه می کند و — یک واحد از آن کم می کند.

$x = 4;

$x++;

echo $x;

خروجی دستور فوق 5 است.

$x = 3;

 $x++ < 4; // true

خروجی دستور فوق true است.

توجه داشته باشید که در مثال بالا ابتدا عمل مقایسه انجام شده و بعد جمع صورت گرفته.

$x = 3;

 ++$x < 4; // false

مقدار فوق False می باشد یعنی ابتدا جمع صورت گرفته و بعد مقایسه انجام شده است.

ترتیب اجراي عملگرها : شاید همه شما این را بدانید ولی در php ترتیب اجراي عملگرها به صورت زیر می باشند :

++ − − (cast)

 / *%

 + −

 < <= => >

 == === !=

&&

||

 = += − = /= *=%= .=

and

Xor

 or

 در دستور زیر ابتدا 4 در 3 ضرب شده سپس با 8 جمع می شود.

8 + 4 * 3

و در نهایت خروجی 96 می باشد.

در صورتی که نیاز باشد الویت ها تغییر کند، می توانید با استقاده از  پرانتز این کار را انجام دهید.

(8+4) *3

خروجی دستور بالا 36 می باشد.

امیدواریم از این قسمت از مجموعه آموزش های php بهره کافی برده باشید.

شرکت طراحی وب سایت همیاران